Uniwersum SILENT WAR

W drodze rozwoju podstawowego projektu SILENT WAR (jaki opiera się o kampanię wieloosobowa poświęconą fikcyjnemu polsko-białoruskiemu konfliktowi zbrojnemu w 2005 roku), doszło do ewolucji jego idei i rozwinięcia go o kolejne, zaczepione w zbliżonym otoczeniu (realiach) i czasie projekty tematyczne. W ten sposób narodziła się idea konsolidacji powstających już projektów w ramach uniwersum.

Głównym aktorem projektów SILENT WAR są polskie siły zbrojne, miejsce akcji to tereny przygraniczne Polski i jej sąsiadów (choć niekoniecznie), czas akcji to pobieżnie rozumiane czasy współczesne, czyli w przybliżeniu dekada wstecz, rok bieżący lub kilka lat w przód. Wydarzenia przedstawione we wszystkich projektach bazują na szeroko rozumianych fundamentach realiów geopolitycznych (historia, kultura, stosunki międzynarodowe, potencjał militarny i ekonomiczny, partykularyzmy narodowe oraz bieżące tendencje).

Projekty niekoniecznie będą ze sobą w jakikolwiek sposób powiązane (poza wytłuszczonymi powyżej aspektami). W tym względzie terminu uniwersum nie należy traktować w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz jako pewnego rodzaju wymiar konfliktów zbrojnych ze specyficznymi dla siebie cechami (aspektami), lecz bez nacisku na płaszczyznę chronologiczną wydarzeń i relacji pomiędzy wydarzeniami w poszczególnych projektach. Krótko mówiąc, każdy projekt z uniwersum SILENT WAR należy traktować jako osobną historię bez konkretnego, ścisłego związku z pozostałymi. W ten sposób nie chcemy zamykać sobie furtki dla możliwości powstania w przyszłości kolejnych projektów.